Dogoterapia - Terapia niosąca radość

Strona Główna


Statut

STATUT FUNDACJI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
FUNDACJA POMOCY TERAPEUTYCZNEJ CANE PRO HUMANO zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A nr 5582/2003r. z dnia 14.10.2003r. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.

§6
Celem Fundacji jest upowszechnianie i prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, mającej na celu pomoc i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) terapię kontaktową z udziałem zwierząt mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym  i rehabilitację tych osób,
2) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz konkursów i zabaw,
3) organizowanie szkolenia i hodowli psów oraz innych zwierząt,
4) organizowanie szkoleń na tematy związane z działalnością fundacji,
5) propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
6) pielęgnację zwierząt,
7) stworzenie ośrodka terapeutycznego,
8) zbieranie wiedzy naukowej na temat terapii z udziałem zwierząt i jej zastosowań w rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
9) propagowanie działalności Fundacji poprzez radio, telewizję, prasę, internet,
10) współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi,
11) zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe,
12) współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.


MAJĄTEK FUNDACJI

§8
Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 1000zł (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe nieruchomości i ruchomości – nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§9
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są także:
a) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
b) odsetki bankowe i przychody z majątku,
c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochody z praw majątkowych.

§10
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.

§11
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2003r.


ORGANY FUNDACJI

§12
Do kompetencji Fundatora należy:
a) ustalanie i zmiana statutu,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
c) decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją,
d) decyzja o likwidacji Fundacji i powołaniu likwidatorów,
e) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,
f) zatwierdzanie rocznych planów pracy Zarządu i Rady Nadzorczej,
g) podejmowanie decyzji o przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku.

§13
Organami Fundacji są:
a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza.

§14
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób (w tym prezesa) powoływanych przez Fundatora na okres 2 lat przy czym kadencja pierwszego Zarządu upływa z dniem 31.12.2005r.
2. Osoby powołane w skład Zarządu pracują społecznie i nie pobierają za to wynagrodzenia.
3. Osoba powołana w skład Zarządu może być w każdej chwili odwołana przez Fundatora.
4. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Każdy z członków Zarządu może samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji.
6. Zarząd może ustanowić pełnomocników określając zakres ich umocowania.
7. Zarząd sporządza sprawozdanie z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdania finansowe.
8. Nie później niż do dnia 15 grudnia Zarząd sporządza roczny plan pracy na rok następny i przedstawia go Fundatorowi do zatwierdzenia.
9. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
10. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes:
a) telefonicznie,
b) listem poleconym,
c) faxem,
d) pocztą elektroniczną.
11. W razie zwołania posiedzenia w sposób, o którym mowa w pkt 10 lit b)-d) kopie zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się do protokołu obrad.
12. Zarząd jest zdolny do podjęcia uchwały jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej dwóch członków.
13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji.
14. Posiedzenia Zarządu otwiera prezes.
15. W posiedzeniu mogą brać udział osoby spoza Zarządu zaproszone przez prezesa, a w szczególności Fundator i członkowie Rady Nadzorczej.
16. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół zawierający co najmniej datę posiedzenia, porządek i przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz podpisy wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
17. Protokoły, korespondencję oraz inne dokumenty Zarządu przechowuje się w siedzibie Fundacji.

§15
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 osób powoływanych przez Fundatora na okres 3 lat, przy czym kadencja pierwszej Rady upływa z dniem 31.12.2006r.
2. Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej pracują społecznie i nie pobierają za to wynagrodzenia.
3. Osoba powołana w skład Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołana przez Fundatora.
4. Pracą Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu przez osoby powołane do Rady.
5. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
a) sprawowanie bieżącego nadzoru we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji,
b) zawieranie umów z członkami Zarządu,
c) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z realizacji celów Fundacji.
6. Nie później niż do 15 grudnia Rada sporządza roczny plan pracy na rok następny i przedstawia go Fundatorowi do zatwierdzenia.
7. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje prezes:
a) telefonicznie,
b) listem poleconym,
c) faxem,
d) pocztą elektroniczną.
9. W razie zwołania posiedzenia w sposób, o którym mowa w pkt 8 lit b)-d) kopie zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się do protokołu obrad.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał jeżeli biorą w nim udział wszyscy członkowie Rady.
11. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Fundacji.
12. Posiedzenie Rady otwiera i prowadzi jej przewodniczący.
13. W posiedzeniu Rady mogą brać udział osoby spoza Rady zaproszone przez przewodniczącego, a w szczególności Fundator i członkowie Zarządu.
14. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół zawierający co najmniej datę posiedzenia, porządek i przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz podpisy wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
15. Protokoły, korespondencję oraz inne dokumenty Rady przechowuje się w siedzibie Fundacji.


WŁAŚCIWY MINISTER

§16
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17
Środki pozostałe po likwidacji Fundacji Fundator, likwidator lub likwidatorzy przeznaczają innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.

Bydgoszcz, dnia 12 lipca 2003r.


 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku (pobierz plik xls - 172KB)

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku (pobierz plik xls - 150KB)

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku (pobierz plik xls - 151 KB)


Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku (pobierz plik xls - 207 KB)

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku (pobierz plik xls - 251 KB)

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku (pobierz plik xls - 216 KB)

Sprawozdanie ramowe z działalności fundacji (pobierz plik pdf - 43 KB)

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku (pobierz plik pdf - 193 KB)

Kalendarium

Zajęcia w SP MS nr 15 w Bydgoszczy
Więcej
Więcej

Galeria

Jesteśmy organizacją
pożytku publicznego
Więcej

Szkolenie psów

Więcej